Årsberetning

Redigert 20/4-2022

Årsmøtereferat


Bølestranda Båtforening
Stiftet 1989
Referat fra årsmøtet i Bølestranda Båtforening 2022


Årsmøtet for driftsåret 2021 ble avholdt torsdag 24. april kl. 18 i Bergsli treteknikks lokaler
på Rødmyr.


I alt var det frammøtt 9 medlemmer.


Til behandling forelå:
1) Styrets årsberetning for 2021
2) Årsregnskap for 2021
3) Budsjett for 2022
4) Innkomne forslag
5) Valg
6) Medlemsmøtesaker


Møtet ble ledet av formann Tore Øyvind Moen. Referent Knut Osnes.


1. Styrets årsberetning for driftsåret 2021
Årsberetningen for driftsåret 2021 ble gjennomgått av formannen i sin helhet. Etter at
utsendelse av utkast til årsberetning ble sendt ut, er eier til ukjent båt identifisert. Dette
medfører at det i sesongen 2021/2022 er 44 båter i opplag hvorav 8 ligger på vannet.
Årsberetningen ble godkjent med denne oppdateringen.


2. Årsregnskap for driftsåret 2021
Årsregnskapet for 2021 ble gjennomgått av kasserer Kjetil Høllen i møtet. Nytt
regnskapsprogram er tatt i bruk i 2021. Dette gjør det enklere å ta ut statusrapporter og har
forenklet kassererens arbeid. Opplagskost er beregnet ut fra en pris på kr. 70,- per for for
medlemmer med medlemsinnskudd (kr. 5000) og kr 100,- per fot for medlemmer uten
medlemsinnskudd. Foreningen har ved årsskiftet en egenkapital på kr. 162 000 (hvorav kr.
150 000,- utgjør medlemsinnskudd).
Regnskapet ble godkjent med forbehold om at det blir gjennomgått og kontrollert av Anette
Hermansen (valgt av årsmøtet 2022) i etterkant og funnet i orden. Dette ble godkjent av
årsmøtet.


3. Budsjett. Kontakt kasserer.


4. Innkomne forslag.
Styret hadde ikke mottatt forslag til årsmøtet innen fristen.


5. Valg 2020
På valg var:
 Ole Johnny Sivertsen, styremedlem
 Knut Kr. Osnes, sekretær


Valgkomiteen takket styret for den jobben de gjør og innstilte kandidatene som var på valg
for gjenvalg. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Valgkomiteen (Kjell Otto Tvedt og Ketil Hornnes) ble gjenvalgt.
Bjørn Erik Kasnes har vært foreningens revisor/ regnskapskontrollør gjennommange år. Han
er nå ute av foreningen og det er behov for en erstatter.
 Anette Hermansen ble foreslått som erstatter for Bjørn Erik Kasnes og ble enstemmig
valgt til å gjennomgå regnskapet med kasserer.


Skien, 03.04.2021
Knut Kr. Osnes
referent


Oppsummering fra etterfølgende medlemsmøte


Etter den formelle årsmøteavslutningen, ble det avholdt åpent medlemsmøte der følgende
saker ble drøftet:
Medlemskap i Kongelig norsk motorbåtforening.
Formannen orienterte om tilbud fra NMBF om deres tilbud til båtforeninger og båteiere. For
Bølestranda Båtforening, som hovedsakelig er en forening for vinteropplag av båter, var
møtets anbefaling at man takker nei til forespørselen, hovedsakelig siden foreningens
ansvarsforsikring antakelig er rimeligere enn de betingelsene NMBF tilbyr.


Vinteropplag av seilbåter med masten oppmontert
To båter er i inneværende sesong satt på land uten at masten er tatt ned. Dette har vært
gjort et unntak fra gjeldende havneregler for disse båtene som en prøveordning. Dag
Svendsen foreslo at det burde være mulig for styret å gi slik tillatelse etter vurdering uten at
det var i strid med gjeldende vedtekter/havneregler.


Endring av vedtekter og havneregler.
Dag Svendsen mente Vedtekter og Havneregler burde gjennomgås og oppdateres (bl.a. for
at styret står friere til å vurdere hvorvidt master skal demonteres eller ikke før vinteropplag).
Sekretæren (Knut O.) ble gitt oppgaven å lage et utkast til reviderte Vedtekter og
Havneregler som styret kan drøfte og bli enige om. Styret vil i så fall legge dette fram som
sak for godkjenning på neste årsmøte.


Båtuttak 2022
Havnesjef Geir Fjeldstad har reservert Kranringen til uttak av båter tirsdag 3. mai (nordre
gruppe) og tirsdag 10. mai (søndre gruppe). På grunn av revisjonsstans på Rafnes, er det
fortsatt usikkert om datoene (Særlig 3. mai) kan opprettholdes.
Datoene kommuniseres til medlemmene snaret mulig (FB gruppe, hjemmeside og e-post)
med forbehold om at datoene kan bli endret


Skien, 03.04.2021
Knut Kr. Osnes
referent


Bølestranda Båtforening

Stiftet 1989


Årsberetning for driftsåret 2017

Styret

I 2017 har styret bestått av:

Formann Kenneth Habberstad

Kasserer Kjetil Høllen

Sekretær Knut Osnes (på valg i 2018)

Styremedlem Ole Jonny Sivertsen (på valg i 2018)

Havnesjef Geir Fjeldstad


Egil Spangelo har vært teknisk rådgiver for styret


Kontroll/revisjon av regnskapetBjørn Erik Kasnes

Valgkomite:Kjetil Hornes og Kjell Otto Tvedt


Møter

Det har ikke vært avholdt medlemsmøter utover ordinært årsmøte den 16. mars 2017.

Styret har kommunisert via telefon og direkte med hverandre.


Medlemmer og opplag.

Foreningen har vinteren 2017-2018 i alt 43 båter i opplag.

Foreningen ved utgangen av 2017 i alt 34 medlemmer som har betalt Innskudd/anleggsbidrag (innskudd)..


Dugnader

Det har ikke vært arrangert felles dugnad i 2017, men alle medlemmer er blitt pålagt å rydde i tilknytning til egen opplagsplass.


Hjemmeside og Facebook gruppe

Foreningen har egen hjemmeside, www.bolestranda.no der informasjon om foreningen, medlemmer, opptak og uttak av båter etc. er kunngjort.

Foreningen har også en lukket Facebook gruppe for kommunikasjon mellom medlemmene og for relevant informasjon fra styret til medlemmene. Informasjon som må rekke til alle foreningens medlemmer kommuniseres også via epost da ikke alle er medlem av denne gruppen.


Økonomi

Det vises til regnskapet for 2017 som vil bli fremlagt på årsmøtet.


Leieforhold til Skien Kommune

Leieforholdet til Skien Kommune sikrer foreningen leie av plassen med fornyelse i 2019. Leieforholdet er regulert i egen avtale som er signert av begge parter.

Skien kommune har bedt foreningen om å holde område mellom gangveien og vannet fritt for båtopplag. Det har medført at en båt plassert langs vannet har blitt flyttet etter opptak.


Godtgjørelser

Styrets medlemmer er, i samsvar med tidligere årsmøtevedtak, tilkjent 500 kroner hver i godtgjørelse til dekning av utgifter til rekvisita, telefon m.v.


Skien, 12. februar 2018,  Styret (s)

Referat fra årsmøtet i Bølestranda Båtforening 2017


Årsmøtet for driftsåret 2016 ble avholdt torsdag 16.03.2017 kl.19.00 i Dag Bondeheim i Skien


Det var møtt fram 14 medlemmer.


Til behandling forelå:

1)Styrets årsberetning for 2016

2)Årsregnskap for 2016

3)Budsjett for 2017

4)Innkomne forslag

5)Valg

6)Medlemsmøtesaker


Møtet ble ledet av formann Kenneth Habberstad. Referent Knut Osnes.


1.Styrets årsberetning for 2016

Årsberetningen for driftsåret 2016 ble punktvis gjennomgått.

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.


2.Årsregnskap for driftsåret 2016

Det framlagte regnskapet var revidert og funnet i orden av revisor. Regnskapet viste et overskudd på kr. 5159,51. Årsmøtet godkjente regnskapet.


3.Budsjett for 2017.

Forslag til driftsbudsjett for 2017 ble framlagt i møtet. Regnskap og budsjett kan fåes ved kontakt med kasserer.
4.Valg 2017

På valg var:

•Kenneth Habberstad

•Lars Lia, kasserer, (uten båt og utmeldt av foreningen)

•Geir Fjeldstad

•Egil Spangelo (solgt båt utmeldt av foreningen)


Valgkomiteen takket styret for utført arbeid.


Kenneth Habberstad og Geir Fjeldstad var innstilt til gjenvalg for 2 år.

Som ny kasserer var foreslått Kjetil Høllen.

Som teknisk rådgiver til styret med møterett i styremøter, men uten stemmerett, ble foreslått Egil Spangelo.


Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.


5.Innkomne forslag

Ett forslag om å etablere Facebookside for informasjon til foreningens medlemmer var kommet til styret. Denne ble vedtatt etablert.6.Medlemsmøtesaker

 

Båtuttak og opptak 2017 (alle dager start kl. 15)


Båtuttak 2017 er planlagt til:

•25. april – Pulje 1 Nord

•9. mai – Pulje 2 Midten

•16. mai – Pulje 3 Syd


Båtopptak 2017 er planlagt til:

•14. september – Pulje 3 syd

•21. september – Pulje 2 Midten

•5. oktober – Pulje 1 Nord


Øvrige saker:

•Det ble innskjerpet at hver enkelt båteier har ansvar for å rydde plass rundt egen båt.


•Båtvrak/hittegods: Det ligger båter uten identifisert eier på området. Disse meldes kommunen for fjerning dersom det er vrak/søppel og politi som hittegods dersom det er båter med omsettelig verdi.


•Sikring av båter i opplag på land: Det er båteiers ansvar å sikre båter i opplag. Seilbåter skal ha 4 støtter forbundet og sikret med hverandre. Havnesjef kan gi tillatelse, eventuelt nekte krybbe dersom denne ikke ansees tilfredsstillende.


•Båteiere ble anbefalt å merke egen båt med navn og kontaktinformasjon i tilfelle skader/hendelser.


•Det ble drøftet en prøveordning vedrærende opplag av båt på land uten å ta ned masta. Styret fikk i oppgave å sjekke kontrakten med Skien kommune og vurdere om man skulle gjøre en forsøksordning med noen få større båter.Skien, 21. mars 2017


Knut Kr. Osnes (s)
Årsberetning for driftsåret 2016


Styret


I 2016 har styret bestått av:


Formann   Kenneth Habberstad (på valg i 2017)


Kasserer   Lars Lia


Sekretær   Knut Osnes


Styremedlem   Ole Jonny Sivertsen


Havnesjef   Geir Fjeldstad (på valg i 2017)


Teknisk sjef   Egil Spangelo (på valg i 2017)Revisor:  Bjørn Erik Kasnes


Valgkomite:  Kjetil Hornes og Kjell Otto TvedtMøter


Det har ikke vært avholdt medlemsmøter utover ordinært årsmøte den 17. mars 2016.


Styret har hatt to ordinære styremøter, men har kommunisert via telefon og direkte med hverandre.Medlemmer og opplag.


Foreningen har vinteren 2016-2017 i alt 38 båter i opplag.


Foreningen ved utgangen av 2016 i alt 32 medlemmer som har betalt Innskudd/anleggsbidrag (innskudd). Av disse har 24 båt i opplag.


Det er i alt 14 medlemmer uten innskudd som har båt i opplag (utleieplasser).Dugnader


Det har ikke vært arrangert felles dugnad i 2016, men alle medlemmer er blitt pålagt å rydde i tilknytning til egen opplagsplass.Hjemmeside Foreningen har egen hjemmeside, www.bolestranda.no der informasjon om foreningen, medlemmer, opptak og uttak av båter etc. er kunngjort.Økonomi


Det vises til regnskapet for 2016 som vil bli fremlagt på årsmøtet.Leieforhold til Skien Kommune


Leieforholdet til Skien Kommune sikrer foreningen leie av plassen med fornyelse i 2019. Leieforholdet er regulert i egen avtale som er signert av begge parter.


Skien kommune har bedt foreningen om å holde område mellom gangveien og vannet fritt for båtopplag. Det har medført at en båt plassert langs vannet har blitt flyttet etter opptak.Sikring av båter i opplag


To båter har veltet under opplag sist høst (i november). Dette har heldigvis kun medført materielle skader, men skal likevel ikke skje og medfører uakseptabel risiko for publikum og ekstra arbeid for styret (i tillegg til skade på båter og utstyr). Krav til opplagsutstyr og sikring av båter i opplag vil bli innskjerpet i forbindelse med fremtidige opptak.Godtgjørelser


Styrets medlemmer er, i samsvar med tidligere årsmøtevedtak, tilkjent 500 kroner hver i


godtgjørelse til dekning av utgifter til rekvisita, telefon m.v. Skien, 15. februar 2017, 


Styret (s)


Bølestranda Båtforening

Stiftet 1989


Årsberetning for driftsåret 2015

Styret

I 2015 har styret bestått av:

Formann Kenneth Habberstad

Kasserer Lars Lia (på valg i 2016)

Sekretær Knut Osnes (på valg i 2016)

Styremedlem Ole Jonny Sivertsen (på valg i 2016)

Havnesjef Geir Fjeldstad

Teknisk sjef Egil Spangelo


Revisor:Bjørn Erik Kasnes (på valg i 2016)

Valgkomite:Kjetil Hornes og Kjell Otto Tvedt (på valg i 2016)


Møter

Det har ikke vært avholdt medlemsmøter utover ordinært årsmøte den 11. mars 2015.

Styret har hatt to ordinære styremøter, men har kommunisert via telefon og direkte med hverandre.


Medlemmer og opplag.

Foreningen har vinteren 2015-2016 i alt 46 båter i opplag. Av disse ligger 4 båter på vannet.

Foreningen ved utgangen av 2015 i alt 32 medlemmer som har betalt Innskudd/anleggsbidrag (innskudd). Av disse har 28 båt i opplag.

Det er i alt 18 medlemmer uten innskudd som har båt i opplag (utleieplasser).


Dugnader

Det har ikke vært arrangert felles dugnader i 2015.


Hjemmeside

Foreningen har egen hjemmeside, www.bolestranda.no der informasjon om foreningen, medlemmer, opptak og uttak av båter etc. er kunngjort.


Økonomi

Det vises til regnskapet for 2015 som vil bli framlagt på årsmøtet.


Leieforhold til Skien Kommune

Leieforholdet til Skien Kommune sikrer foreningen leie av plassen med fornyelse i 2019. Leieforholdet er regulert i egen avtale som er signert av begge parter.


Godtgjørelser

Styrets medlemmer er, i samsvar med tidligere årsmøtevedtak, tilkjent 500 kroner hver i godtgjørelse til dekning av utgifter til rekvisita, telefon m.v.


Skien, 29. februar 2016,

Styret (s)


Bølestranda Båtforening

Stiftet 1989


Årsberetning for driftsåret 2015

Styret

I 2015 har styret bestått av:

Formann Kenneth Habberstad

Kasserer Lars Lia (på valg i 2016)

Sekretær Knut Osnes (på valg i 2016)

Styremedlem Ole Jonny Sivertsen (på valg i 2016)

Havnesjef Geir Fjeldstad

Teknisk sjef Egil Spangelo


Revisor:Bjørn Erik Kasnes (på valg i 2016)

Valgkomite:Kjetil Hornes og Kjell Otto Tvedt (på valg i 2016)


Møter

Det har ikke vært avholdt medlemsmøter utover ordinært årsmøte den 11. mars 2015.

Styret har hatt to ordinære styremøter, men har kommunisert via telefon og direkte med hverandre.


Medlemmer og opplag.

Foreningen har vinteren 2015-2016 i alt 46 båter i opplag. Av disse ligger 4 båter på vannet.

Foreningen ved utgangen av 2015 i alt 32 medlemmer som har betalt Innskudd/anleggsbidrag (innskudd). Av disse har 28 båt i opplag.

Det er i alt 18 medlemmer uten innskudd som har båt i opplag (utleieplasser).


Dugnader

Det har ikke vært arrangert felles dugnader i 2015.


Hjemmeside

Foreningen har egen hjemmeside, www.bolestranda.no der informasjon om foreningen, medlemmer, opptak og uttak av båter etc. er kunngjort.


Økonomi

Det vises til regnskapet for 2015 som vil bli framlagt på årsmøtet.


Leieforhold til Skien Kommune

Leieforholdet til Skien Kommune sikrer foreningen leie av plassen med fornyelse i 2019. Leieforholdet er regulert i egen avtale som er signert av begge parter.


Godtgjørelser

Styrets medlemmer er, i samsvar med tidligere årsmøtevedtak, tilkjent 500 kroner hver i godtgjørelse til dekning av utgifter til rekvisita, telefon m.v.


Skien, 29. februar 2016,

Styret (s)