Vedtekter


Vedtekter


Navn : Foreningens navn er Bølestranda Båtforening§2 Formål


Foreningen har som formål å fremme interessen for båtliv og stkultur, samt drive småbåthavn og opplagsplass på Bølestranda, til beste for sine medlemmer i samsvar med intensjonene i den til enhver tid gjeldende leieavtale med Skien Kommune som grunneier.§3 Foreningens styre


1. Foreningens styre velges på årsmøtet.


2. Styret består av 6 medlemmer; formann, sekretær, kasserer, 3 styremedlemmer samt 2 varamenn.


3. Styremedlemmene velges enkeltvis.


4. Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. De skal velges slik at henholdsvis 3 og 2 trer ut annenhver gang, dog skal ikke formann og sekretær fratre samtidig.


5. Styret skal påse at følgende funksjoner ivaretaes av enten styrets medlemmer eller andre, utpekt av styret. Dette er: havnesjef, teknisk sjef og dugnadsansvarlig.


6. Det skal velges 1 revisor for gjennomgåelse av foreningens regnskap.


7. Revisoren velges for 2 år av gangen.


8. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er til stede og beslutningen er enstemmig. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.


9. Det føres protokoll over alle styre- og årsmøter. Referat fra årsmøtet tilskrives medlemmene hvor styremedlemmenes navn, adresse og tlf.nr. fremgår.


§4 Styremøter


1. Styremøter avholdes når formannen finner det nødvendig eller når minst 2 av styremedlemmene forlanger det.


2.Innkalling til møter skal skje med minst 1 ukes varsel. Saksliste skal medfølge.§5 Årsmøte


1. Årsmøtet er forenings høyeste myndighet.


2. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned med minst 14 dagers skriftlig varsel. Innkallingen skal ha vedlagt saksliste.


3. Årsmøtet skal behandle følgende saker:


3.1   Styrets årsberetning

3.2   Regnskap og revisors beretning.

3.3   Fastsette medlemsavgifter m.v.

3.4   Godkjenne budsjett.

3.5   Foreta valg i henhold til §3.

3.6   Andre saker som er oppført på dagsordenen.


3. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret ved formannen skriftlig i hende innen 1 mnd. før årsmøtet.


4. Ekstraordinært årsmøte kalles sammen etter beslutning av styret eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er grunnlag for innkallingen. Møtet må avholdes innen en måned etter at styret har mottatt henstillingen skriftlig.


6.  Medlemmer har en stemme på årsmøtet.


§6 Komiteer


Styret kan utnevne komiteer for planlegging og gjennomføring av avgrensede oppgaver. Styret skal i hvert tilfelle definere oppgaven med hensyn til omfang og tid.


§7 Medlemsskap


Alle som innordner seg foreningens lover og bestemmelser, kan opptas som medlem. Det kreves medlemskap for å leie båtplass. Styret utferdiger avtale mellom båtforening og medlem.

Medlemmer som har betalt innskudd har rett til båtplass. Styret bestemmer antall plasser med innskudd. Medlemmer tildeles ledige plasser med innskudd etter ansiennitet.


§8 Medlemsavgifter m.v.


Årsavgiftene fastsettes av årsmøtet. Hvert medlem plikter å betale en årlig medlemsavgift til foreningen. Medlem som benytter opplags- og/eller bryggeplass plikter i tillegg å betale dertil fastsatte årsavgifter, avhengig av båtens størrelse (lengde). Dette reguleres i henhold til eget vedlegg og skal dekke foreningens utgifter til administrasjon og drift samt nødvendig vedlikehold av båthavna. Opplagsavgiften er forskjellig for medlemmer med og uten innbetalt anleggsinnskudd. Finansiering av kostnader til investeringer kan taes opp som særskilt sak se §14.


Foreningens styre kan også fastsette avgifter for purring på betaling, uteblivelse fra innkalt dugnad, manglende opprydding, forbruk av strøm o.a. Dette skal gjøre kjent for medlemmene.


§9 Medlemmenes plikter


1. Medlemmene plikter å motta valg til alle tillitsverv i foreningen. Etter å ha sittet i styret kan medlemmet frasi seg valg for det dobbelte av funksjonsperioden.


2. Ethvert medlem plikter å hemmeligholde for uvedkommende saker av viktighet for foreningen, eller som styret finner grunn til å holde konfidensielt.


3. Medlemmene plikter å rette seg etter vedtektene for båteierforeningen og å delta i dugnadsarbeid, arbeid i komiteer og lignende.§10 Utmelding/flytting/ekskludering


Utmelding av medlem skjer skriftlig til styret. Likeledes skal medlemmet melde fra om endring av adresse/telefon samt skifte av båt. Medlem som ikke retter seg etter foreningens vedtekter eller ved sin oppførsel vekker anstøt og derved skader foreningen kan ekskluderes fra foreningen.


Manglende innbetaling av årsavgift innen angitt tidsfrist vil medføre ekskludering fra foreningen dersom det ikke foreligger spesielle årsaker. Foreningen forbeholder seg rett til å ta arrest i båt/utstyr for dekning av eventuelle utgifter i slike tilfelle.


§11 Vedtektsendring


Forandring av vedtektene kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte.


§12 Tildeling/avhending av opplagsplasser


Ansiennitetsprinsippet legges til grunn ved tildeling av ledige opplagsplasser med innskudd. Opparbeidelse av ansiennitet starter fra inngåelse av medlemskap og skal være avgjørende ved tildeling. Medlemmer har fortrinnsrett til den plassen de hadde ved forrige opplag. Medlemmer som ønsker bestemte ledige plasser må gi skriftlig beskjed om dette til styret. Styret har rett til å vurdere og avgjøre plassens egnethet i forhold til båttype/størrelse. Medlemmer som ikke har opplagsplass kan opparbeide ansiennitet for senere tildeling (venteliste). Disse må betale medlemsavgift og de vil da stå som medlem i foreningen.


Medlemmer som ikke har plass med betalt innskudd har ikke automatisk rett til båtplass for påfølgende sesong.


Medlemmer i foreningen skal normalt være bosatt i distriktet.

Ved skifte av båt som innebærer en annen størrelse eller type kan styret flytte medlemmet til en annen plass. Styret kan også flytte et medlem til en annen båtplass dersom særskilte forhold krever det.


Det er ikke anledning til fremleie av båtplass med innskudd. Leietaker med betalt innskudd kan utsette bruk av sin opplagsplass i 2 år (sesonger). Styret kan forlenge perioden dersom særskilte forhold tilsier dette. I mellomtiden disponerer foreningen ved styret den ledige plassen for medlemmer uten innskudd. Dersom perioden utløper har styret rett til å selge plassen til et annet medlem i henhold til ansiennitet. Styret betaler tilbake innskuddet uten påslag til forrige eier. .


Medlemmer som ønsker å avhende sin båtplass skal melde fra om dette skriftlig til styret.

Båtplassen kan overdras til familiemedlemmer i rett opp- og nedstigende linje.§13 Investeringer


Større innvesteringer taes opp som separat sak på årsmøtet og skal fremgå av budsjettet.


§14 Opplag


Styret har rett til å godkjenne opplagsmateriell, presenninger og annet i forbindelse med opplag av båt og kan pålegge båteier å endre dette i henhold til vedtak eller gjeldende regler. Dette fritar ikke båteier for ansvar.

Styret sørger også for bestilling av kran till opptak/utsetting i henhold til gjeldende regler


Mastekran kan benyttes fritt av foreningens medlemmer. Medlemmer som skal bruke krana må ha fått instruksjon i bruk av denne.§15 Båtforeningens ansvar


Båtforeningen er ikke ansvarlig for skader som medlemmene måtte påføre andre medlemmers utstyr/båter.


Foreningen skal tegne forsikring med begrenset ansvar overfor medlemmene og tredjepart.


§16 Oppløsning


Dersom foreningen ønskes oppløst skal dette skje etter beslutning av 3/4 av foreningens medlemmer.


Foreningens eiendeler skal realiseres til best mulig pris og i samråd med Skien Kommune.