HavnereglerRedigert årsmøtet 2016


1.Opplag

1.1.Seilbåter må rigges ned før vinteropplag på land. Ved opplag ved brygge skal løpende rigg sikres mot støyende flagging i vind.

1.2.Presenning skal være av tung type og skal sikres mot flagging i vind. Intensjonen er at presenningen ikke skal støye. Fargen skal være nøytral.

1.3.Båtstørrelse er begrenset oppad til 40 fot/ 10 tonn.

1.4.Batterier frakobles eller fjernes. Lading av batterier om bord kun i korte perioder.

1.5.Gassflasker og bensinkanner skal fjernes.

1.6.Teknisk sjef kan tillate bruk av krybba.

1.7.Krybba skal være utført slik at den i prinsippet har minst fire støttebein som henger sammen i en felles ramme og som låses til bakken av båtens vekt. Alle støttebein skal avstivere slik at de ikke kan gli til siden. Eventuelle kiler skal være godt festet til tilhørende støttebein slik at de ikke kan falle ut ved vibrasjoner i forbindelse med vind.

1.8.Det er båteier ansvar at båten er forsvarlig sikret.


2.Opptak/utsetting.

2.1.Styret bestemmer datoer for opptak og utsetting av båter.

2.2.Påmeldingslister blir satt på oppslagstavle og på hjemmeside.

2.3.Ved båtopptak / -utsetting skal eier komme i rimelig tid slik at klargjøring / tilrettelegging er utført.

2.4.Ved båtopptak / -utsetting plikter den fremmøtte å være aktiv og delta på beste måte, slik at båtforeningen fungerer etter intensjonen.

2.5.I forbindelse med opptak/utsetting skal båt ligge kortest mulig ved brygge pga. begrenset bryggekapasitet/plassmangel. Båten skal fortrinnsvis fjernes før neste utsetting. Ekstra liggetid ved brygge etter uttak skal avtales med styret.


3.Rydding av opplagsplass.

3.1.Det skal være ryddig rundt egen båtplass.

3.2.Etter båtuttak skal området rundt egen båt ryddes og klargjøres for sommersesongen i løpet av påfølgende 7 dager.

3.3.Hvis mulig skal krybbe/båtstativ slås sammen.

3.4.Alt av øvrig løsøre (kanner, stige, planker, etc.) skal fjernes fra båtplassen. - Presenningsstativ kan evt. samles ved mastestativ.

3.5.Bunnstoff fra båten i forbindelse med rengjøring/fjerning skal samles opp leveres til deponi. Plast for oppsamling brukes i forbindelse med skraping/sliping av bunnstoff.

3.6.Olje og oljeholdig avfall skal samles opp og leveres til deponi.

3.7.Stiger o.l skal låses til krybba når de ikke er i bruk for adkomst til båtene.4.Fortøyning.

4.1.Båten skal være godt festet med minst fire riktige dimensjonerte tau. Tauene skal ha tilpasset lengde slik at båten ikke slår inn i utligger eller andre båter. Det anbefales å bruke gummifjærer for demping slik at fester på brygge/utligger eller på båten ikke kan ødelegges. Tauet skal være beskyttet der det kan gnages av.

4.2.Båteier er ansvarlig for at båten er forsvarlig fortøyd og fendret. Leietageren plikter selv å kontrollere fortøyningen med jevne mellomrom. Båter som ikke er tilfredsstillende fortøyd, vil bli fortøyd av foreningen eller vakt.

4.3.Alt av tauverk og vaiere skal være festet på en slik måte at det ikke slår mot riggen og lager unødig støy.

4.4.Alle båter skal ha registreringsmerke. Synlig tillatelse fra foreningen skal ligge i båten. Båten skal ligge på avtalt plass.

4.5.Båter som ligger fortøyd ved bryggeanlegget uten tillatelse vil kunne fjernes uten forutgående varsel.

4.6.Dersom en båteier ikke utfører skriftlige eller muntlige pålegg vedrørende utbedringer av fortøyning, fendring og lignende innen gitt tidsfrist vil foreningen kunne sørge for utbedring for eiers regning.

4.7.Alle båter skal være ansvarsforsikret.

4.8. Fremleie er i prinsippet ikke tillatt. Kontakt ev. styret.


5.Dugnad.

5.1.Alle medlemmer og øvrige leietakere plikter å delta på innkalt dugnadsarbeid som er beskrevet i eget dokument.


6.Vann og strøm.

6.1.Strømuttakene skal være låst.

6.2.Alle typer skjøteledninger og elektrisk utstyr må være av godkjent type for utendørs bruk og i forskriftsmessig stand.

6.3.Oppvarming av båten uten tilsyn skal avtales på forhånd. Slikt strømuttak får ikke være høyere enn 100 watt kontinuerlig effekt.

6.4.Strøm og vannledninger må ikke ligge over veien.

6.5.Vann frakoples og tilkoples kun av havnesjefen.7.Meddelelser til medlemmer.

7.1.Informasjon og meddelelser til medlemmer vil bli gitt på oppslagstavle, hjemmeside og e-post.